23.2.2011

Videoita hallimelonnasta

Nyt oli kamera mukana kevään toisella hallimelonnalla ja videoitakin syntyi. Tsekkaa kuvagalleriasta!
ps.kuvissa myös poikien uudet mahtavat kajakit!
T:Teemu

19.2.2011

Kuusamon Koskimelojat ry:n säännöt


KUUSAMON KOSKIMELOJAT RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Kuusamon Koskimelojat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamon kunta Oulun läänissä. yhdistyksen toiminta-alue on Kuusamon kunta Oulun läänissä. Yhdistys on perustettu syyskuun 29. päivänä 1984 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimeä seura.

2 §

Seuran tarkoituksen on edistää melontaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai retkimelontaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1.     Tarjoamalla jäsenilleen
-       kilpailutoimintaa
-       koulutustoimintaa
-       valmennus- ja harjoitustoimintaa
-       nuorisotoimintaa
-       tiedotus- ja suhdetoimintaa
-       kuntoliikunta sekä melontaretkeilyä
-       muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
2.     Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti melonnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoittelupaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3.     Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
4.     Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5.     Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, ohjattuja melontaretkiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Kanoottiliiton jäsen ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

III Seuran jäsenet

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunnia jäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämätä velvoitteet kuluvatn kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
-       laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
-       toimii seuran sääntöjen vastaisesti
-       rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
-       toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivänä kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivään kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suoritettuja maksuja.

IV Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättä seuran vuosikokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
-       hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta tai
-       on tehnyt kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut
-       on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen helmikuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
-       sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
-       kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
-       seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään
1                   Kokouksen avaus
2                   valitaan kokoukselle
a.     puheenjohtaja
b.     sihteeri
c.      kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d.     ääntenlaskijat
3                   Todetaan
a.     läsnäolijat
b.     äänioikeutetut jäsenet
4                   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5                   Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6                   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7                   Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
8                   Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
9                   Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä ja 1 varajäsen erovuorossa olevien tilalle.
10               Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
11               Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
12               Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
13               Valitaan edustajat Suomen Kanoottiliiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi yllä mainittuihin kokouksiin.
14               Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti väreille panemat asiat.
15               Kokouksen päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjoilla ei saa äänestää.

VI Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen tilalleen, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1                   Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.
2                   Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3                   Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4                   Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5                   Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6                   Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
7                   Pitää jäsenluetteloa.
8                   Hoitaa seuran taloutta.
9                   Hoitaa seuran toimintaa.
10               Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
11               Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
12               Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä.
13               Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin. joita seuran etu vaatii.
14               Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen noudattamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

18.2.2011

Saltdalen, Norway

Lue tarinat videon takaa: Suomen freestylemelontamaajoukkueen blogista


Saltdalen, Norway from Mikael Lantto on Vimeo.
A short video showing what happened during our weekend mission to northern Norway. Rivers are Lönsdalelva and Rana.

Music: Johnossi - Mavericks

17.2.2011

Jäsenmaksut 2011

Kuusamon Koskimelojien jäsenmaksut vuonna 2011:


35 e/henkilö sisältäen Meloja-lehden tai
50 e/perhe sisältäen yhden (1) Meloja-lehden per talous

Jäsenmaksu maksetaan Kuusamon Koskimelojat ry:n tilille:
Kuusamon OP 519407-425734
Ilmoita viestikentässä sen henkilön nimi, jonka jäsenmaksusta on kyse, jos maksat perhejäsenmaksua tai jäsenmaksua toisen henkilön puolesta.

Uusi jäsen: 50 e/1. vuosi sisältäen jäsenmaksun (Meloja-lehtineen) ja liittymismaksun. Oheinen jäsenhakemus tulee hyväksytty ennen kuin jäsenmaksua voi maksaa.

Tulosta hakemus, täytä se  ja palauta meililiitteenä:  hannu.karvonen(at)lvngroom.fi TAI postitse: Hannu Karvonen, Lepinkäisentie 11, 93600 Kuusamo.

Lisätietoja: Hannu Karvonen, hannu.karvonen(at)lvngroom.fi, 050 381 8838
Kuusamon Koskimelojien jäsenhakemus

Koskimelontakurssi 9.-10.7.2011

Kuusamon Koskimelojat ry järjestää kaikille avoimen koskimelontakurssin Kitkajoella la-su 9.-10.7.2011. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville koskimelojille, mutta mukaan voivat tulla myös aiemmin hieman koskimelontaa kokeilleetkin. Kurssille otetaan enintään 15 osallistujaa Kuusamon Koskimelojien kajakeilla, mutta lisäksi mukaan voidaan ottaa omilla kajakeilla melovia osallistujia.

Kurssin hinta:
80 e/2 pv tai 40 e/1 pv sisältäen opetuksen ja seuraavat varusteet: kajakki, mela, aukkopeitto, pelastusliivit ja kypärä. Jos kurssilainen on ilmoittautunut molemmille päiville ja jättäytyy pois jälkimmäisestä päivästä, häneltä peritään joka tapauksessa myös jälkimmäisen päivän kanoottivuokran osuus (20 e).
Jos osallistujalla on omat varusteet (tai jos meloja on Kuusamon Koskimelojien jäsen), kurssin hinta on 40 e/2 pv tai 20 e/pv. Kurssimaksu maksetaan käteisellä paikan päällä (mielellään tasaraha mukaan).
Osallistujat huolehtivat itse omasta vakuutusturvastaan. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa vähän evästä (eväsleivät, makkaraa yms), sillä päivä päättyy alustavasti klo 17-18 tienoilla ja välillä pidetään evästauko nuotiotulen ääressä Peurakosken tai Harjakosken laavulla.

Perustietoa kurssista:
Kurssin toteutuspaikkana on Kuusamon Kitkajoki. Molempina päivinä lasketaan alustavasti sama reitti Käylän tuntumasta Harjakoskelle, toki osallistujien toiveista riippuen. Kokoontuminen on alustavasti lauantaiaamuna klo 9.30 Käylän vesillelaskupaikassa, josta siirrytään osallistujien taitotason perusteella valitulle aloituspaikalle hieman alemmas Kitkajoen varteen.

Kitkajoki (välillä Käylä-Juuma) soveltuu erinomaisesti koskimelonnan opetteluun. Reitin alkupäässä on paljon nivoja, joissa harjoitellaan virtaan ja akanvirtaan menoa ja virran ylitystä sekä muita koskimelonnassa tarvittavia taitoja. Vähitellen joki alkaa tarjota myös hieman enemmän haasteita koskien muodossa. Reitin varrella on viisi koskea, luokitukseltaan I-II/III. Melontaosuus päättyy Harjakosken alapäähän, josta siirrytään maitse noin 1 km matka kosken yläpuolella sijaitsevalle laavulle. Autot on siirretty laavun tuntumaan joko yhdessä aamulla ennen melontaa tai mahdollisten avustajien toimesta.

Kurssilaisten toiveista riippuen harjoitellaan myös esim. eskimokäännöstä sopivassa suvantopaikassa. Päivän aikana pidetään evästauko retkitulilla (omat eväät mukaan). Kitkajoen vesi on juomakelpoista, joten juomavettä ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan joelle, mutta juotavaa on hyvä varata ainakin autoon melontaosuuden jälkeen.

Suositeltava pukeutuminen:
Koskimelonta on vauhdikas laji, jota harjoiteltaessa kaatuminen ja uiminen koskessa ovat enemmän kuin todennäköisiä tilanteita. Näitä ei kannata kuitenkaan pelätä, kunhan pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla:
  • Melontaan tarkoitettu kuivapuku tai neopreeninen märkäpuku (lyhyt- tai pitkähihainen/lahkeinen)
  • Neopreenitossut (kävelyyn soveltuvalla pohjalla) tai esim. vanhat lenkkarit
  • Neopreenihanskat tai vaikkapa pyöräily- tai salihanskat (ei välttämätöntä, mutta saattaa estää nirhaumia/rakkoja käsissä)
Esim. surffaamiseen tarkoitettu 3-5 mm paksu märkäpuku soveltuu lajiin erinomaisesti. Sukelluspukukin käy, vaikka sen ylävartalon muotoilu ja vahvikkeet saattavat hieman hankaloittaa käsien liikuttamista meloessa.
Jalkineiden tulee olla mahdollisimman vähän tilaa vieviä ja niiden tulee soveltua metsäpolulla kävelyyn. Vaikkapa vanhoista lenkkareista voidaan tarvittaessa pyöristää pohjan "kulmat" pois. Sandaalit tai neopreenisukat tai niiden yhdistelmä eivät ole suositeltavia, sillä jalkineiden tulisi suojata varpaita ja mahdollisuuksien mukaan myös nilkkoja.
Moni aloitteleva meloja puristaa melaa, jolloin käsiin saattaa tulla rakkoja, joten hanskat saattavat olla tarpeen. Jos saatavilla ei ole melontaan tarkoitettuja hanskoja, mitkä tahansa muutkin napakasti käteen istuvat, kosteana muotonsa ja pitonsa säilyttävät hanskat käyvät (esim. kuntosali- tai pyöräilyhanskat). Muista toki, että nahkaisen kämmenosan sisältävät hanskat saattavat kuivua ihan "korpuiksi" kastuttuaan, joten muutoin hyväkuntoisia hanskoja ei kannata ottaa joelle.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kuusamon Koskimelojat ry:n puheenjohtaja Hannu Karvonen, hannu.karvonen(at)lvngroom.fi, 050 381 8838


Melontaretki Savinalle ja Kuusingille 21.-22.5.2011

Savinan melontaretki la 21.5.2011
Seuran koskimelontakausi alkaa ensimmäisellä yhteisellä melontaretkellä Savinajoelle la 21.5.2011. Kokoontuminen Käylänkosken sillalla klo 9.30. Retken yhteyshenkilö on Juhani Wendelin, 040-528 2254. Jos olet tulossa mukaan, ilmoita Juhanille soittaen tai tekstiviestillä, kiitos!

Savinajoen kuohuihin voit tutustua etukäteen reittikuvauksen avulla. Odotettavissa on mukavaa aallokkoa ja pieniä pelipaikkoja. Savina on kaiken kaikkiaan oivallinen paikka avata koskimelontakausi rauhallisesti!

Suhinaa Savinalla
Kuusingin melontaretki su 22.5.2011Kuusinkijoen aikataulu sovitaan osallistujien kesken lauantaina Savinan retkellä. Jos olet tulossa mukaan vain Kuusingille, ilmoita tästä etukäteen Juhanille, yhteystiedot tämän tekstin alussa.

Lukaise myös Kuusingin reittikuvaus etukäteen. Kuusinki tarjoaa jo hieman enemmän haasteita, tosin ongelmalliselta tuntuvat paikat on kierrettävissä maitse tarvittaessa.


Myös muiden melontaseurojen edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Kuusamon kevättulvaan!

Hae tästä blogista: